Platforma językowa SP1

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
                            Current News  *  Aktuelles
*****************************************************************************
REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW KLAS III
„THE BIG FIVE”

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu.

II. ADRESAT KONKURSU

Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu sandomierskiego.

III. CELE KONKURSU

1.Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań lingwistycznych uczniów  klas trzecich
szkół podstawowychw zakresie języka angielskiego.
2. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych.
3. Rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim.
4. Pogłębianie wiedzy o kulturze i życiu codziennym Brytyjczyków.
5. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego.
7. Przyzwyczajenie uczniów do konkursów jako formy sprawdzianu wiedzy i umiejętności  w
kolejnym etapie edukacyjnym.
8. Realizowanie działań wspierających integrację uczniowską (współdziałanie w zespole,
budowanie więzi międzyludzkich).

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności obejmujące treści podstawy programowej z języka angielskiego dla I etapu edukacji wraz z elementami wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

V. ZAKRES MATRIAŁU

Zakres materiału opracowano w oparciu o programy nauczania języka angielskiego oraz podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z zakresu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej (Ietap edukacji).
Lista zagadnień gramatyczno-leksykalnych oraz kulturowych znajduje się w załączniku nr 1.VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Każdą szkołę zgłoszoną do konkursu reprezentuje pięcioosobowy zespół. Konkurs składa się pięciu części: test gramatyczny, test leksykalny, test wiedzy o kulturze, ustna prezentacja oraz zadanie polegające na rozwiązaniu łamigłówki puzzlowej.
Nauczyciel opiekun wyznacza z każdego zespołu dwóch reprezentantów odpowiedzialnych za rozwiązanie części gramatycznej  oraz dwóch kolejnych rozwiązujących część leksykalną. Obydwa testy konkursu rozwiązywane są  jednocześnie i trwają 30min.  Piaty zawodnik z każdej drużyny zaczyna w tym czasie  rozwiązywać układankę puzzlową.
Kolejny etap konkursu to test wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii polegający na zidentyfikowaniu na prezentowanych slajdach  piętnastu najbardziej charakterystycznych miejsc, postaci oraz pojęć związanych z Wielka Brytanią. Test rozwiązuje dwóch wytypowanych przez nauczyciela opiekuna zawodników. W tym samum czasie pozostałe osoby z drużyny  kontynuują zadanie puzzlowe.
Czwarty etap konkursu to prezentacja ustna, w której jeden z  uczestników z każdej drużyny opowiada o sobie, swojej rodzinie i zainteresowaniach. Przewidziany czas prezentacji- 2min
Ostatni etap konkursu to ocena stopnia ułożenia układanki puzzlowej przedstawiającej motyw związany z kulturą Wielkiej Brytanii.

Poprawność rozwiązanych testów sprawdza komisja konkursowa reprezentowana przez nauczycieli opiekunów z każdej ze szkół biorących udział w konkursie.
Zwycięzcy wyłonieni zostaną  na podstawie zsumowanej ilości punktów za wszystkie pięć części Konkursu.


VII. TERMINARZ

1. 25.05.2018 - termin przesłania karty zgłoszenia -załącznik nr2,   na adres mailowy  Szkoły Podstawowej  Nr  1
2. 8.06.2018- termin przeprowadzenia Konkursu

IX. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają puchar dla szkoły za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz nagrody indywidualne dla wszystkich członków wyróżnionych zespołów.

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sandomierzu w zakładce Szkolna Platforma Językowa
2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny.
3. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga komisja konkursowa.
4.Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków i terminów konkursu, a o ewentualnych zmianach szkoły zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
Monika Kania – 502 927 619
Marta Drobek-  600 383 546

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego